Følg oss på Instagram: vestfold_dolahest

Vedtekter for Vestfold dølahestlag

Vedtatt av ekstraordinært årsmøte 11. mars 2014
Kap 1 ORGANISASJON
 • Lagets navn er Vestfold Dølahestlag. Laget er underlagt Landslaget for dølahest og er forpliktet til å følge Landslagets vedtekter.
 • Lagets virksomhet være ideell, upolitisk og uten religiøst formål.
Kap 2 FORMÅL
 • Samle alle med interesse for dølahesten i Vestfold til felles arbeid, og bidra til god utvikling i de ulike aktivitetsområdene.
 • Medvirke til målrettet avlsarbeid for å sikre og videreutvikle rasen med de ønskede kvaliteter i henhold til den enhver tid gjeldende avlsplan.
 • Bidra til inkluderende felleskap hvor brukshesten står i sentrum.
 • Opprettholde dølahestens rolle som arbeidshest og bevare gamle landbrukstradisjoner.
 • Arbeide for å arrangere aktiviteter etter medlemmenes ønsker.
 • Bidra til et romslig og positivt miljø for alle medlemmer og deltagere på lagets aktiviteter.
 • Bruke informasjon, kommunikasjon og systematisk relasjonsbygging innad og utad som et aktivt virkemiddel for å nå lagets mål.

Kap 3 MEDLEMSKAP
 • Laget følger landslagets vedtekter om medlemskap.
Kap 4 ÅRSMØTE
 • Lagets høyeste organ er årsmøte som avholdes årlig i februar måned.
 • Dato for årsmøte skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 6 ukers varsel.
 • Innkallingen skal sendes medlemmene pr. post eller mail med minst 4 ukers frist.
 • Med innkallingen skal det følge:
a) Dagsorden
b) Årsberetningen
c) Regnskap
d) Forslag til kandidater til valgene, dersom dette er klart.
e) Forslag fra styret eller medlemmene som skal behandles på årsmøtet.
 • Innkomne saker må være styret skriftlig i hende senest 10 dager etter varsel om årsmøtedato.
 • Medlemmer over 15 år og med gyldig medlemskap har en stemme på årsmøtet, dette gjelder også familiemedlemmer.
 • Årsmøtets oppgaver:
a) Godkjenne innkalling og dagsorden.
b) Oppnevne møteledere, referent , tellekorps samt to til å undertegne protokollen.
c) Behandle og godkjenne årsberetning og regnskap med revisors beretning.
d) Behandle eller fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden.
e) Velge:
- leder for 1 år
- nestleder for 2 år
- sekretær for 2 år
- kasserer for år
- styremedlem for 2 år
- to varamedlemmer til styret for 2 år
- to medlemmer av valgkomiteen for 2 år
- en revisor for 2 år

-representanter til Landsmøte
For å sikre kontinuitet i styrets arbeid skal det søkes å rullere på de valgbare kandidatene slik at ca. halve styret er på valg hvert år.
Kap. 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Styret kan ved behov innkalle til ekstraordinært årsmøte som har samme myndighet som ordinært årsmøte. Møtet inkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som behandles.
Kap 6 STYRET
 • Styret er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
 • Styret består av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, 1 styremedlem og 2 varameldemmer.
 • Valgkomiteen består av 2 medlemmer.
 • Leder er på valg hver år, resterende velges for 2 år av gangen.
 • Styrets oppgaver:
a) Lede laget mellom årsmøtene i henhold til lagets vedtekter og de vedtak som blir fattet av årsmøtet.
b) Opprettholde en god og stabil økonomi.
c) Avholde årsmøte.
d) Innkalle til ekstraordinært ved behov.
Kap 7 DIVERSE BESTEMMELSER
 • Endring av vedtektene kan kun skje på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte og krever minst 2/3 flertall.
 • For å oppløse laget kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte.
 • Ved oppløsning tilfaller lagets midler Landslaget for dølahest.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Mest leste